Hønefoss Sør 1-7 skole

 • kantinedisk ny
 • HØNEFOSS SØR 1-7 skole

   

  Byggherre:                                      Ringerike kommune

  Prosjekttype:                                  Barneskole med for spesialpedagogisk avdeling og idrettshall, passivhus

  Adresse:                                          Benterud, HØNEFOSS

  Omfang:                                          ca 8800 m2 BTA

  Status:                                              Byggestart 2017

  Konkurranseform:                         1. Premie i pris- og konseptkonkurranse, samarbeid med HENT

  Entrepriseform:                              Totalentreprise med samspill

   

  HOVEDKONSEPT – Meanderrede og ”nærmest det meste”

  Skoletomten ligger i stille og rolige omgivelser nordøst på Benterud. Nærheten til Storelva som buer seg rundt området i nord og gamle frittstående trær langs elvebredden utgjør de viktigste kvalitetene på tomta.

  Bygningen plasseres sentralt på tomten slik at resterende tomteareal utformes med solfylte og attraktive arealer for lek og rekreasjon. Skoleanlegget har en naturlig plassering i forhold til hvor de fleste kommer ifra både som kjørende og gående. En forplass definerer hovedadkomstsonen og leder inn mot hovedinngangen som har en sentral og god plassering i anlegget. Adkomstsituasjonen for elever etableres i øst og vest, med de minste barna i mer skjerma omgivelser i øst og de største i vest fra en mer ”urban” situasjon. Bygningens kompakte form legges til rette for bevegelse rundt bygget fra alle kanter, og på denne måten oppnås god fysisk og visuell kontakt med elvelandskapet når man ankommer fra sør, og motsatt når man beveger seg gjennom området langs elven i nord. Hallen er lokalisert i nord opp imot det arealet som planlegges utbygd med større boligkomplekser.

  2 SENTRALE ELEMENTER I VÅRT PLANGREP:

  • ”Hjerterommet” sentralt i bygningen med god kontakt internt mot de fleste rom i bygningen, og mot uterom i sør og nord.
  • ”Kanalen” – ”læringsaksen” som forbinder forplass i sør til elvebredde i nord.

  Skolens avdelinger og funksjoner organiseres rundt hjerterommet og legger tilrette for og innbyr til variasjon i aktiviteter/undervisningsformer og til sambruk. Med denne organisering vil de fleste rom oppleves å ligge nært og tilgjengelig, – ”nærmest det meste”. Det oppnås fleksibilitet og gode sambruksmuligheter. Hjerterommets volum går over to etasjer, og alle avdelinger vil ha sitt kontaktpunkt mot dette fellesrommet både visuelt og fysisk direkte eller via trapper og heis. Det er viktig at ingen avdelinger må gå via en annen for å nå dnne viktige arena. Sentralt i hjerterommet på øvre nivå ligger skolens bibliotek og inviterer til spontan bruk.

  Skolens kantine og vrimleareal har sin naturlige plassering i hjerterommet, og black-box kan åpnes opp å få funksjon som scene.

   

   

  Tilbakemeldinger fra juryen: “Vinnerforslaget holder et høyt faglig nivå, og har for alle de tre tildelingskriteriene som omhandler kvalitet, fått en høy karakter. Miljø, energi og bygningskonsept er besvart særdeles godt, og vurdert som det beste av alle tilbudene. Sammen med den høye kvaliteten på arkitektonisk helhet og konsept, og pedagogisk løsning, er Meanderrede det beste forslaget innenfor kriteriene som gjelder kvalitet.” I samarbeid med Hent og Bjørbekk & Lindheim Landskapsarkitekter.