JAKOBSLI SKOLE

 • FRA KULTURPLASS
 • JAKOBSLI SKOLE

   

  Byggherre:                                       Trondheim kommune

  Prosjekttype:                                   Barneskole, 4 paralell med flerbrukshall og kulturscene

  Adresse:                                           Overvik, Carlottenlund, Trondheim

  Omfang:                                           ca 10 500m2 BTA

  Status:                                              Byggestart uavklart

  Konkurranseform:                         Pris- og designkonkurranse

  Entrepriseform:                              Totalentreprise

   

  DISPONERING AV TOMTEN

  Anlegget konsentreres nordøst på tomten med en klar henvendelse med hovedinngang og forplass mot det planlagte nærmiljøsenteret i den nye bydelen. Med denne organiseringen frigis attraktive utearealer for elever i sør og vest. Et tydelig ”turdrag” etableres gjennom utearealet og bygger opp om etablerte og nye planlagte bevegelseslinjer gjennom området og videre mot marka og rekreasjonsområder i bydelen. Kveldsinngang idrettshall, helsestasjon, personalinngang og driftsinngang får adkomst langs gata i nord. Parkeringsanlegg og 7-er bane lokaliseres helt i sør på tomten.

   

  KONSEPT

  Vi er inspirert av det flotte åkerlandskapet, et bølgende landskap med retning og fall mot fjorden. Skoleanlegget bygges opp av tre lameller som forsterker retninger i landskapet og som tar opp i seg og ”utforder” høydeforskjellen på tomten. De tre volumene utformes med knekte takformer som strekker seg mot øst og vest. Volumene gir inntrykk og assosiasjon av landskap. De grønne takene vil forsterke dette inntrykket. Vår intensjon er at skolebygget med uteanlegg skal bli et identitetsskapende anlegg i bydelen, ”et grønt pusterom” i en bydel med relativ høy utnytting. Gode sammenhenger mot omgivelsene vil gjøre anlegget attraktivt som rekreasjonsområde.

  Det er 3 sentrale elementer i vårt plangrep:

  • Lamellene, som sonedeler bygget med småtrinn i sør og mellomtrinn i nord.
  • Aksene, forbindelseslinjer mellom utearealer i øst og vest
  • ”Hjerterommet”, skolens aula, sentralt i bygningen med god kontakt internt mot de fleste avdelingene i bygningen.

  Bygningsvolumene er med på å definere vegger i utearealet både i forbindelse med  forplassen i øst og uteareler i vest. Forskyvning av formene er også med på tydeligjøre og forsterke inngangsforhold. Formene skaper retninger i anlegget både internt i planen og i utomhussituasjonen.

   

  BYGNINGSENS PLANKONSEPT

  Vi har lagt vekt på at anlegget skal ha god funksjonalitet og logistikk, og at alle avdelinger skal ha så god nærhet som mulig både visuelt og fysisk til skolens ”hjerte”, skolens store fellesareal med kantine, amfi, scene og vestibyleareal. Skolebygget er også et nærmiljøsenter, og er derfor organisert og sonedelt slik at utlån av lokalene blir enkel.

  Prinsippet for organisering av prosjektets funksjoner er at fellesrom og spesialrom som skal brukes av alle, er lagt mest mulig sentralt i bygget på plan 1 og 2, og at hjemmeområdene for de ulike trinn på plan 2 og 3 har nær tilknytning inn mot dette området. Funksjoner som er utadrettede og tilhører nærmiljøfunksjonen er lagt på plan 1 med orientering mot forplassen til anlegget. De fleste funksjoner tilhørende skolen er lagt på plan 2 og 3, med lokalisering av elevarealer mest mulig mot sør og øst mot utearealene til elevene. Alle elevinngangene ligger i sør og øst.