SMØLA BARNE – OG UNGDOMSSKOLE

 • EKST 1
 • Byggherre:                                        Smøla kommmune

  Prosjekttype:                                     Barne og ungdomsskole 1.-10., 1-parallell med kulturskole og folkebibliotek

  Adresse:                                             Hopen, 6570 Smøla

  Omfang:                                            ca 4400 m2 BTA

  Prosjektkostnad :                            146 mill

  Konkurranseform:                           1. premie i pris – og designkonkurranse

  Entrepriseform:                                Totalentreprise i samarbeid med Byggmestran

  LARK:                                                   Agraff

   

  HOVEDKONSEPT

  Bygningen plasseres sentralt på høyeste del av tomten mot nord parallellt med tomtegrensen. Hovedfasaden eksponeres som en fondvegg i adkomstsituasjonen. En forplass definerer hovedinngang i øst, mens adkomstsitausjonen for elever etableres i vest, sør og øst. Utearealer for barneskole og ungdomsskole er tydelig definert i egne soner og elevene har adkomst direkte til sine hjemmeområder fra disse utearelene . Barneskolen har sine områder i vest og sør, mens ungdomskolen disponerer utearealer på østre del av tomten.

  Inspirasjonen ved konseptutvikling av ny skole på Smøla har for vært ”Fyret”. Et definert volum i et værbitt landskap, et landemerke som gir identitet til stedet. Fra fyret skal man kunne oppleve landskapet, varierende vær- og vindforhold, menneskelig aktivitet både på havet og til lands.

  Det er 2 sentrale elementer i plangrepet:

  • ”Hjerterommet” sentralt i bygningen med god kontakt internt mot de fleste avdelingene i bygningen, og mot uterom.
  • ”Speidepunkt” – tilliggende volumer til hovedvolumet som i tillegg til å ivareta adkomsforhold for elever fungerer som skjerm/tak mot vær og vind.

  Hovedvolumet har en klar og definert form. Tilliggende volumer definerer inngangsforhold  som inngang for ungdomstrinnet i øst, barneskole i sør og vest, og hovedinngang. I tillegg rommer de tekniske rom på takplan. Formene skaper retninger i anlegget både internt i planen og i utomhussituasjonen og er med på å gi identitet både lokalt i anlegget og mot Smølalandskapet. Inngangene/volumene lyssettes slik at bygningen også blir et ”nattmerke” og kan oppleves over lengre avstander.

  Hovedinngangen tydeliggjøres i form av sin sentrale plassering i fasaden og utforming. Vestibylen har en sentral plassering med inngang fra øst fra en forplass. Store glassfasader gjør at bygningen virker inviterende og et av bygningens mest offentlige rom, folkebiblioteket, eksponeres ved adkomst.

  Bygningens rom og funksjoner organiseres rundt et sentralt rom, ”hjerterommet”, et volum som går over 2 etasjer. Alle avdelinger vil ha sitt kontaktpunkt mot dette fellesrommet både visuelt og fysisk direkte eller via trapper og heis.

  ”Hjerterommet” sammen med tilliggende allaktivitetsrom og bibliotek innbyr til variasjon i aktiviteter/undervisningsformer og til sambruk.